Flyer werving deelnemers digitale consultatie

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek organiseren samen op 8 maart 2018 een werkbijeenkomst voor lectoren, leraren en lerarenopleiders uit PO, BO en MBO. Doel van de bijeenkomst is om de resultaten uit de verkenning naar de impact van praktijkgericht onderzoek die op dit moment wordt uitgevoerd te presentaren. En om aansluitend met de deelnemers in gesprek te gaan over vervolgstappen die nodig zijn om de impact van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Ik verzorg de communicatie en de logistiek rondom onderzoek en bijeenkomst.

Achtergrond
Ouders, schoolbestuurders en de maatschappij hebben hoge verwachtingen van het onderwijs. De spil daarin zijn leraren, beter gezegd: lerarenteams. Praktijkgericht onderwijsonderzoek is een motor om de kwaliteit van het onderwijs in po, vo, mbo en de lerarenopleidingen te versterken. Het versterkt de kennisbasis onder het handelen van leraren waardoor ze in staat zijn het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is de samenwerking tussen onder- zoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele onderzoekstraject. Dit begint met het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten. Daarbij is constant sprake van tweerichtingsverkeer.
Daarnaast draagt deze vorm van onderzoek bij aan de theorievorming over het onderwerp van onderzoek en daarmee aan het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis.

SIA en NRO zijn door de Vereniging Hogescholen gevraagd om met een ondersteunend programma te komen voor het versterken van praktijkgericht onderwijsonderzoek. Om tot een goed meerjarig programma te komen hebben beide organisaties een onafhankelijke stuurgroep ingericht die een verkenning uitvoert. Een digitale consultatie is daar onderdeel van. Op basis daarvan brengt zij advies uit aan de besturen van beide organisaties.